El. parduotuvės Kanoshop.lt taisyklėsPrekių pirkimo-pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su www.kanoshop.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje „kanoshop.lt“ (toliau – “el-parduotuvė”).  
1.2. Pirkti el-parduotuvėje turi teisę:
1.2.1. Fiziniai asmenys, vyresni nei 18 metų amžiaus, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka bei įgalioti jų atstovai. Jaunesni nei 18 metų fiziniai asmenys prekes el-parduotuvėje gali pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu;
1.2.2. Juridiniai asmenys bei įgalioti jų atstovai.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir galutinai sudaręs savo prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Užsakyti“.
2.2. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo saugoma el-parduotuvės duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el-parduotuvėje šių Taisyklių ir el-parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su el-parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo įsigytos(ų) prekės(ių) pristatymo dienos, išskyrus jei pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu įsigyta (os) prekė (ės) nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

4. Pirkėjo įsipareigojimai
4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pasikeitus registracijos formoje pateiktiems duomenims, privaloma nedelsiant juos atnaujinti.
4.3. Jei užsakytų prekių pristatymo metu, atsisakoma priimti užsakytas prekes, privaloma padengti prekių pristatymo išlaidas ir sumokėti 100 Lt baudą (išskyrus atvejus, kai prekės išorinė pakuotė būna pažeista ar pastebimi kiti prekės defektai).
4.4. Pirkėjas, naudodamasis el-parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir kitų sąlygų, apibrėžtų el-parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės
5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti el-parduotuvės stabiliam darbui ar saugumui, be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis el-parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.2. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti el-parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo dienos.
5.4. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, atnaujinti Taisykles.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2. Gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el-parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Privatumo taisyklėse“ nustatytus atvejus.
6.3. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu, per sutartą pristatymo laikotarpį.
6.4. Negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o jam atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 2 darbo dienas, jeigu Pirkėjas įsigydamas prekes atliko išankstinį apmokėjimą.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka

7.1. Prekių kainos el-parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais su PVM.
7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes banko pavedimu – išankstiniu apmokėjimu, kai Pirkėjas jam priimtinu būdu, perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą.

8. Prekių pristatymas

8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.
8.2. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
8.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8.4. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju ar įgaliotu jo atstovu patikrinti siuntos būklę.
8.5. Pirkėjui pasirašius ant Pardavėjo arba jo įgaliotos trečiosios šalies (Vežėjo) pateikto siuntos dokumento (lydraščio, važtaraščio ir/arba sąskaitos faktūros) yra laikoma, kad siunta yra perduota..
8.6. Pastebėjus siuntos pažeidimą, Pirkėjas siuntos turi nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai.
8.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepristatymą Pirkėjui, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
8.8. Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama el-parduotuvės skyriuje „Pritatymas ir grąžinimas“.

9. Prekių kokybė ir garantinis aptarnavimas

9.1. Kiekvienos el-parduotuvės parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el-parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
9.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
9.4. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų.

10. Daiktų grąžinimas

10.1. Kiekvienos el-parduotuvės parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
10.2. Įsigytų daiktų grąžinimas galimas vadovaujantis 2001 m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
10.3. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
10.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
10.3.2. grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota;
10.3.3. grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta ir būti nepraradusi prekinės išvaizdos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
10.3.4. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas). 10.4. Nesilaikant išvardintų sąlygų Pardavėjas pasilieka teisę daikto grąžinimui nepriimti. Jei prekė yra grąžinama ne dėl prekės kokybės, prekes Pirkėjas privalo grąžinti savo transportu.
10.5. Kai grąžinama nekokybiška prekė, vadovaujamasi šios Sutarties punktu 6.4.
10.6. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

11. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas yra pilnai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis el-parduotuve.
11.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos bei prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
11.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per el-parduotuvėje esančias nuorodas.
11.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.
11.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12. Apsikeitimas informacija

12.1. Pardavėjas visus pranešimaus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ir/arba vidiniu el-parduotuvės Pirkėjo adresu.13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais bei šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
13.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.